Finančné vzdelávanie učiteľov

minNaša škola sa zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a získala účelové finančné prostriedky pridelené na projekt  „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019“.

Prvú fázu projektu sme zrealizovali 27. a 28. augusta 2019. Išlo o workshop pre učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku, ktorý lektorsky zastrešila Nadácia Mladý podnikavec. Workshop bol zameraný na oblasti boj proti korupcii, výchovu k podnikaniu a ochranu spotrebiteľa. Okrem krátkej prednášky vyučujúci riešili rôzne úlohy a kvízy, za ktoré boli tí najlepší odmenení cennou knihou z oblasti financií a vzdelávania. Každý účastník workshopu získal aj knižné publikácie vhodné na vyučovanie.

Cieľom projektu je ukázať učiteľom cestu, ako sa dá finančná gramotnosť učiť zážitkovo s využitím nových foriem a metód vzdelávania mladých ľudí. Získané vedomosti vyučujúci využijú pri vyučovaní rôznych odborných predmetov.

Ing. Ivana Šimovcová
koordinátor projektu