Moderné odborné vzdelávanie = motivovaný, tvorivý a úspešný študent

min_imageByť úspešným v profesionálnom i osobnom živote znamená prijať a stotožniť sa s požiadavkou celoživotného vzdelávania. Z tejto premisy by mal v súčasnom zložitom svete vychádzať nielen každý rozumne uvažujúci a konajúci jednotlivec, ale celá spoločnosť vrátane školskej politiky, za ktorú zodpovedá štát. Európska únia,  jej orgány a organizácie, si túto skutočnosť veľmi dobre uvedomujú. Práve preto podporujú rôzne formy celoživotného vzdelávania a investujú doň nemalé ľudské i finančné zdroje. Aj naša škola sa dlhodobo zaujíma a prostredníctvom špecifických programov aj zapája do procesov, ktoré aktuálne reagujú na potreby stále väčšej miery moderného, súčasnéhoodborného vzdelávania. Výsledkom majú byť také kompetencie absolventa strednej odbornej školy, ktoré budú dobrým základom pre jeho uplatnenie sa v spoločenskej praxi a konkurencii. Ale nielen to. Vytvoria predpoklady a solídne základy na úspešné celoživotné vzdelávanie sa a fungovanie v stále zložitejších medziľudských vzťahoch. K tomu stále intenzívnejšie smeruje celá príprava a výučba mladých ľudí na našej škole. Naučiť žiakov logicky a v súvislostiach premýšľať, hľadať a nachádzať nové spôsoby riešenia problémov, získavať počas štúdia nadhľad, motivovať ich k poctivej práci, aby v konečnom dôsledku viedli spokojný a kvalitný život. Nie je to vždy jednoduché a nie všetci mladí ľudia chápu potrebu takto pristupovať k vlastnému úsiliu i úsiliu pedagógov, ktorí ich učia. Lenže, iba tadiaľto vedie cesta k sebapresadeniu sa v aktívnom pracovnom, občianskom i osobnom živote, navyše v čase spoločensko-hospodárskej stagnácie a opakujúcich sa kríz.

Aby naša škola reagovala na súčasné potreby mladých ľudí, a to aj z pohľadu kľúčových problémov EÚ v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a uplatnenia sa na trhu práce, vypracovali sme v rámci medzinárodného programu Erasmus+ projekt pre odborné vzdelávanie. Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2014 až 2020. Poskytuje granty úspešným projektom, ktoré sú zamerané na oblasť výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy študentov i pedagogických zamestnancov. Prostredníctvom odborných stáží v zahraničí majú žiaci i učitelia príležitosť nadobudnúť nové poznatky, zručnosti a kompetencie. Okrem toho sa môžu oboznámiť s novými formami a metódami výučby a odbornej prípravy mladých ľudí v zahraničí a rozvíjať trvalé medzinárodné partnerstvá so školami a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi v odbornej praxi.

Pre nás takouto školou a partnerom je Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z poľského mesta Toruńe, s ktorou spolupracujeme na veľmi dobrej úrovni už druhý rok. V dňoch 5. 11. októbra tohto roku sa poľsko-slovenský pracovný tím zo sekcie „Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave“ stretol v tomto starobylom poľskom meste, aby si vymenil skúsenosti a určil ďalšie smerovanie vzájomnej spolupráce. Za našu školu sa stretnutia zúčastnili riaditeľ školy Ing. Ján Hargaš, PhD., zástupkyňa pre všeobecnovzdelávacie predmety Mgr. Viktória Beličková, majsterka odborného výcviku Mgr. Eva Kusendová a koordinátor projektu, učiteľka odborných ekonomických predmetov, Ing. Ivana Šimovcová.

„Moderné odborné vzdelávanie - motivovaný, tvorivý a úspešný študent“ je projekt, ktorý v sebe spája, v duchu línie programu Erasmus+, prvky formálneho, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia (neinštitucionálneho vzdelávania), ktoré korešpondujú s ideou celoživotného vzdelávania. Náš pracovný tím si overil stupeň modernizácie výučby, metodiky a mieru uplatňovania foriem vzdelávania v partnerskej škole priamo na hodinách teoretickej i praktickej prípravy žiakov v študijných odboroch zameraných na gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch. V rámci hodín odbornej praxe sme spolu s poľskými študentmi pripravili a podávali typické jedlá slovenskej a poľskej kuchyne. Pre nás v mnohom inšpiratívna bola aj prehliadka prevádzok, v ktorých žiaci vykonávajú svoju odbornú prax. Nápady a postrehy určite využijeme aj v našej škole.

V prostredí toruńskej strednej odbornej školy sme mali priestor na detailné oboznámenie sa s poľským školským systémom i systémom vzdelávania, ktorý sa v mnohom líši od nášho. Čo sa však vôbec nelíši sú každodenné problémy, ktoré učiteľ so svojimi žiakmi rieši na vyučovaní i mimo neho.

Voľný čas sme využili na prehliadku Starého mesta, ktoré je zapísané do zoznamu UNESCO, rodného domu známeho astronóma Mikuláša Kopernika, prezreli sme si blízky región mesta a oboznámili sa s výrobou typických toruńských perníkov. Tieto skúsenosti a zážitky patrili jednoznačne k tým najpríjemnejším aj preto, že nás sprevádzali a o všetkom podstatnom informovali študenti cestovného ruchu z partnerskej školy.

Týždeň, v ktorom každý deň bol naplánovaný a pracovne plne využitý, uplynul ako voda. Naši poľskí priatelia boli ústretoví a pozorní hostitelia. Vážime si to a sme presvedčení, že naše vzájomné vzťahy sa budú  dynamicky a konštruktívne rozvíjať aj v horizonte ďalších rokov. Všetky predpoklady na to už máme vytvorené aj vďaka programom Európskej únie.

Ing. Ivana Šimovcová, koordinátor projektu