Program eTwinning – inovatívne vzdelávanie na európskej úrovni

minStredná odborná škola obchodu a služieb už niekoľko rokov rozvíja medzinárodnú spoluprácu s krajinami Európskej únie. Cieľom kooperácie je posilnenie internacionalizácie našej školy a neustále skvalitňovanie výchovy a vzdelávania tak, aby sa žiaci školy úspešne uplatnili na európskom trhu práce. Efektívnym nástrojom, ktorý škola využíva, je platforma eTwinning Live pre implementáciu projektov Erasmus+. Táto platforma umožňuje výber partnerov, výber tém vhodných pre žiakov študijných a učebných odborov, naplánovanie a realizovanie aktivít so žiakmi, aj so špecifickým zreteľom na participáciu žiakov, ktorí majú problémy s učením.

Cieľom zapojenia žiakov do práce na eTwinningových projektoch je motivovať ich aktívne sa učiť anglický jazyk, používať ho v praktickej každodennej komunikácii, učiť ich riešiť úlohy a situácie v bežnom živote v cudzom jazyku so svojimi rovesníkmi v zahraničí. Okrem toho,  prácou na medzinárodných projektoch si žiaci posilňujú svoje sebavedomie byť úspešnými v štúdiu a učení sa cudzieho jazyka. V školskom roku 2017/2018 si žiaci v rámci aktivít projektu OPENING HORIZONS, podporeného v rámci programu Erasmus+, zdokonaľujú svoje komunikačné kompetencie v cudzom jazyku prácou v nasledovných eTwinningových projektoch:

-          Christmas Tree Decoration Exchange – v ktorom spolupracovali so žiakmi školy  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu, Luboń v  Poľsku na výrobe a výmene vianočných pohľadníc a ozdôb na vianočný stromček typických pre každú krajinu. Taktiež  pripravovali informačné balíčky a osobné listy o tradíciách spojených so slávením Vianoc vo svojej krajine a regióne s cieľom dozvedieť sa viac o slávení Vianoc, ako aj histórii, geografii a spôsobe života v partnerskej krajine,

-          Christmas Cards, v ktorom komunikovali v cudzom jazyku pri výmene vianočných pohľadníc a novoročných prianí so žiakmi z Talianska, Španielska, Portugalska, Českej Republiky, Holandska, Francúzska, Litvy, Veľkej Británie, Turecka, Grécka a Cypru,

-          Organic Gardening – projekt v spolupráci s tureckou školou Süleyman Sami Sarı Ortaokulu, Çeşme, v Turecku, zameraný na výmenu poznatkov a praktických skúseností, ktoré žiaci získavajú pri výmene osív okrasných rastlín a úžitkových plodín pestovaných v partnerských krajinách v rôznych typoch podnebia. Žiaci a ich pedagógovia vo vzájomnej komunikácii zdieľajú praktické postupy, návody, rady, skúsenosti, ale aj úspechy, ktoré získavajú pri pestovaní rastlín.

Vďaka projektu OPENING HORIZONS a spolupráci rozvíjanej na platforme eTwinning Live získavajú naši žiaci kompetencie, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutné pre ich úspešný a plnohodnotný život.

 

Darina Jarábková
Koordinátor eTwinning projektov