Projekt „OPENING HORIZONS“ – stratégia kvality vzdelávania cudzích jazykov

minNovomestská Stredná odborná škola obchodu a služieb má dobré skúsenosti a výsledky zo svojej účasti na viacerých grantových projektoch EÚ z minulých rokov. Aj preto, ale nielen preto, sa zapojila do najnovšej iniciatívy EÚ, ktorá sa zameriava na stratégiu otvárania čo najširších možností európskeho celospoločenského uplatnenia sa mladých ľudí bez ohľadu na rodovú či inú inakosť. Predpokladom toho je ovládať cudzie jazyky a získať vedomosti a kompetencie, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou, akýmsi kľúčom k čo najlepšiemu štartu do života. Tým kľúčom je aj excelentná výučba v kvalitnej škole. Len taká škola môže svojim klientom otvárať nové obzory. Grantový projekt OPENING HORIZONS z edukačného programu Erasmus+ sa tematicky aj metodicky zameriava na kvalitu vzdelávania cudzích jazykov. Na prelome mesiacov júl - august t. r. sa dve vyučujúce anglického jazyka tejto školy PaedDr. Viktória Beličková a Ing. Darina Jarábková stali súčasťou medzinárodnej pracovnej komunity vo Veľkej Británii. Novú metodiku výučby cudzích jazykov, aj s ohľadom na výchovné a vzdelávacie problémy niektorých žiakov, si osvojovali v špecializovaných kurzoch, organizovaných vzdelávacou inštitúciou Pilgrims Education and Training Company so sídlom v Canterbury, v grófstve Kent.

Pobyt a skúsenosti zo vzdelávania možno hodnotiť ako výnimočné. Kurz Kreatívnej metodológie anglického jazyka, ktorý absolvovala PaedDr. Viktória Beličková, bol zameraný na stratégiu efektívnej, zážitkovej a kreatívnej školskej hodiny. Pre žiaka má hodina byť primerane náročná (s ohľadom na jeho osobnostné potreby), s vhodne zvolenými  učebnými štýlmi, ktoré nenudia a motivujú žiakov učiť sa cudzí jazyk. Výsledok má uspokojiť obe strany – žiaka i učiteľa.

V poslednom období narastá počet žiakov, ktorí majú už od mladšieho školského veku problémy s učením. Žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov – sociálnych, zdravotných, emocionálnych – nedokážu sami prispôsobiť systému a vzdelávaciemu prostrediu v škole, triede. Takíto žiaci sú nekomunikatívni, častokrát trpia syndrómom ADHD, majú výchovné problémy, strácajú sebadôveru a nedosahujú ani požadovaný vzdelávací štandard. Obsahová náplň vzdelávacieho kurzu Vzdelávanie žiakov so špecifickými potrebami, ktorý navštevovala Ing. Darina Jarábková, bol primárne orientovaný na tento typ žiakov. Zoznámila sa tu s najnovšími poznatkami z oblasti výchovnej terapie či neuro-lingvistického programovania, ktoré sa zaoberá rozvojom osobnosti, snahou vedome sa naučiť kontrolovať svoj spôsob rozmýšľania a následného konania. Oboznámila sa aj s hodnotiacim modelom MBTI, typovým indikátorom podľa Myersovej a Briggsovej, ktorý pomáha porozumieť tomu, o čo sa jednotlivci pri svojej sebarealizácii usilujú, čo pokladajú za dôležité, ako sa rozhodujú, či ako sa správajú k svojmu okoliu. Táto typológia vychádza z predpokladu, že ľudské správanie nie je náhoda a je možné ho predvídať - výrok, že život je výsledkom pôsobenia vonkajších okolností, na ktoré nemáme vplyv - neobstojí. Tento model v zahraničí s úspechom využívajú v školskej praxi aj pri výučbe cudzích jazykov.

Projekt OPENING HORIZONS otvoril mnohé aktuálne témy vo výučbe cudzích jazykov v škole. Náš kurz na mnohé dal aj odpovede. Potvrdil, že v dnešnej dobe nestačí byť „len“ kvalifikovaný učiteľ cudzích jazykov (učiteľ všeobecne). Súčasná škola a výučba kladie na pedagóga oveľa vyššie nároky. Súčasný žiak vyžaduje moderný psychologický prístup, ktorý reflektuje osobnostnú typológiu žiaka (s väzbou na jeho prostredie) a veľký dôraz kladie na vzájomné vzťahy v triedach - vrátane učiteľa. To sú jedny z určujúcich faktorov efektívnej a úspešnej edukácie cudzích jazykov.

Pochopenie a uvedenie týchto poznatkov, skúseností a stratégií do praxe aj v našej škole, si vyžiada čas, zvýšené úsilie pedagógov, no najmä nový uhol pohľadu na kompetencie nášho absolventa z aspektu jeho mobility.

PaedDr. Viktória Beličková
zástupkyňa riaditeľa školy