Zahraničnou stážou k zdokonaľovaniu odborných zručností

logoProgram Európskej únie Erasmus+ podporuje rôznorodé aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Akákoľvek participácia, a to je dnes nespochybniteľný fakt, na zahraničných projektoch, umožňuje všetkým zúčastneným zlepšiť si zamestnateľnosť, nadobudnúť potrebné odborné zručnosti, ako aj osvojiť si ďalšie nevyhnutné kompetencie pre skutočne plnohodnotný život v našom rôznorodom svete.

Erasmus+ nie je pre pedagógov ani študentov na našej Strednej odbornej škole obchodu a služieb niečím novým alebo neznámym. Práve naopak. Veľmi intenzívne sme sa v minulých rokoch do viacerých, grantmi Európskej únie podporených, pre nás úspešných projektov zapojili. V každom z nich sme mali svoje ciele a očakávania. Medzi tie najzásadnejšie patrili a patria konkrétne príležitosti na absolvovanie zahraničnej praxe našimi pedagógmi a ich študentmi a miera zhodnotenia, využitia i aplikovateľnosti získaných skúseností, poznatkov, vedomostí pri skvalitňovaní odbornej výučby a výchovy na našej škole. Medzinárodné projekty nám pomohli vybudovať si fungujúce zahraničné partnerstvá s inými školami a organizáciami, prostredníctvom ktorých sme si vytvorili úzke prepojenia medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a svetom práce. Okrem uvedených prínosov, účastníci mobilít sa zdokonalili aj v komunikácii v cudzom jazyku a získali množstvo spoločensko-kultúrnych a osobných benefitov.

V dňoch 05. 11. – 20. 11. 2018 sme sa vďaka projektu Zahraničnou stážou k zdokonaleniu odborných zručností stali hostiteľskou školou pre našich zahraničných partnerov z Poľska, pedagógov a študentov Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich v Toruńi. S touto odbornou školou nás spájajú nielen vzájomné skúsenosti z prechádzajúcej odbornej spolupráce na projektoch Európskej únie, ale i spoločné zážitky a priateľské putá. Tentoraz sme sa stali účastníkmi dvojročného projektu a spolu s nami sa na ňom zúčastnili aj kolegovia a študenti partnerských škôl zo Slovinska, Talianska a Portugalska. Primárnym cieľom projektu bolo zlepšiť odborné kompetencie a skvalitniť prípravu žiakov pre trh práce, pre budúcich zamestnávateľov v oblasti gastronómie, hotelierstva a regionálneho cestovného ruchu. A tak 11 poľských študentov absolvovalo odbornú stáž na zmluvných pracoviskách našej školy, kde pod vedením lektorov si osvojovali nové poznatky a kompetencie priamo v stravovacích a hotelových zariadeniach, cestovných kanceláriách, ako aj v strediskách praktického vyučovania. Pracovali a know how získavali v kongresovom hoteli LIPA v Starej Turej, v Agropenzióne Adam v Podkylave, v cestovnej kancelárii Motýľ v Trenčíne, cestovnej agentúre Via v Novom Meste nad Váhom a na našej Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom.

Spektrum odborného vzdelávania stážistov bolo široké – obsahovalo od oboznámenia sa s regionálnou gastronómiou a prípravou vybraných národných jedál cez výber a servírovanie nápojov aj poskytovanie komplexných služieb klientom v hoteloch a cestovných kanceláriách, a to až po samotné plánovanie a realizovanie výletov do turisticky atraktívnych miest regiónu. Dôraz sa po celý čas kládol nielen na odborné vedomosti a zručnosti, ale i na plynulú komunikáciu so zákazníkom v anglickom jazyku v hotelových zariadeniach a cestovných kanceláriách a agentúrach. Nové odborné kompetencie nadobudli aj študenti našej školy. Naučili sa, ako sa pripravujú a servírujú tradičné poľské jedlá a dozvedeli sa mnoho nového o špecifických kulinárskych tradíciách našich severných susedov. Dvaja poľskí pedagógovia sa počas tejto zahraničnej stáže oboznámili s naším školským vzdelávacím systémom, obsahom odborného vzdelávania, pozorovali metódy a formy teoretického i praktického vyučovania odborných predmetov a sledovali príklady dobrej praxe. Pridanou hodnotou projektu bolo finálne zlepšenie kompetencií študentov v oblasti spolupráce v medzinárodnom tíme, zlepšenie komunikácie v anglickom jazyku a pokrok sme zaznamenali aj v práci s informačno-komunikačnými technológiami. Nezanedbateľným prínosom projektu bola oduševnená pracovná zaangažovanosť praktikantov, motivácia zdokonaľovať sa vo svojom remesle, chuť dosahovať nadštandardné výsledky vo svojej profesii. Odborné exkurzie, výlety a voľnočasové aktivity boli zamerané na poznávanie kultúry, histórie a tradícií bližšieho i širšieho regiónu. Posilnili sa tak vzájomné vzťahy, schopnosť každého byť otvorený novým veciam, myšlienkam aj zážitkom, schopnosť byť empatický a tolerantný k inakosti toho druhého. Všetky aktivity sa stretli so záujmom, porozumením a priniesli všetkým zainteresovaným partnerom pocit pohody a súdržnosti.

V projekte bol uplatňovaný medzinárodný systém hodnotenia zručností ECVET (európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu). Po absolvovaní odbornej stáže bol študentom vydaný Certifikát a ich novonadobudnuté odborné zručnosti boli zaznamenané v platnom európskom dokumente Europass Mobility. Tento dokument im umožní byť konkurencieschopnými na domácom  trhu práce a zvýši ich šancu zamestnať sa aj v zahraničí.

Projekt Zahraničnou stážou k zdokonaleniu odborných zručností bol ďalším v poradí úspešných konceptov spolupráce na medzinárodnej úrovni, do ktorého sa naša stredná odborná škola zapojila. Svoj zámer i ciele v odbornej príprave a vzdelávaní sme naplnili v plnej miere. Využili sme čas, možnosti európskeho programu Erasmus+, možnosti školy i samotného regiónu, a to všetko v prospech tých, ktorí sa doňho s ambíciami, vysokým nasadením a očakávaniami zapojili. Sme presvedčení, že sme opäť bližšie ku kvalitnej, modernej a globálnej spolupráci na odbornej a profesionálnej úrovni. A to nás teší, povzbudzuje i zaväzuje.

V kontexte uvedeného je potrebné osobitne vyzdvihnúť prijatie našich zahraničných hostí zo strany predstaviteľov mesta, konkrétne pána primátora Ing. Jozefa Trstenského. V príjemnom prostredí a uvoľnenej atmosfére magistrátu priblížil život mesta a regiónu z pohľadu svojho i svojich spolupracovníkov v zastupiteľstve. Zároveň načrtol najbližšie perspektívy a ambiciózne plány na ďalší rozvoj mesta a skvalitnenie života jeho obyvateľov. Za čas, záujem a pozornosť, ktorú venoval  všetkým účastníkom projektu Erasmus+, mu patrí uznanie a vďaka samotných hostí i vedenia našej strednej odbornej školy.

 

PaedDr. Viktória Beličková
zástupkyňa riaditeľa školy