RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Hlavné úlohy:

V súčinnosti s vedením školy vysvetľovať rodičom žiakov ciele odbornej, teoretickej ako i mimoškolskej výchovy. Sledovať úroveň vyučovania profilujúcich predmetov profesie a dosahovanie študijných výsledkov s osobitným zreteľom na končiaci ročník.

 V spolupráci s vedením SOŠ OaS vynaložiť úsilie, aby vzťah medzi pedagogickým kolektívom a RRZ bol korektný, vybudovaný na vzájomnej dôvere a aby podnety rodičov na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli zodpovedne skúmané a podľa daných okolností a možností akceptované.

 Sústavne vynakladať úsilie aby potreby vedenia SOŠ OaS, pripomienky voči žiakom boli rodičom žiakov starostlivo vysvetľované a aby sa k tomu vo zvýšenej miere využívali formy besedy a pohovor na triednych schôdzach v súčinnosti s triednym učiteľom.

 Pravidelne sledovať a hodnotiť stav a podmienky pre kvalitný vyučovací proces a výchovný proces. Upozorňovať vedenie SOŠ OaS na prípadné závažné nedostatky s cieľom prispieť k lepším študijným výsledkom u žiakov.

 Poskytovať vedeniu SOŠ OaS finančnú pomoc z fondu RRZ v rámci daných možností, najmä pri zabezpečovaní mimoriadnych spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

 Podľa potreby spolupracovať s vedením SOŠ OaS pri poriadaní rôznych akcií a súťaží, uskutočňovaných v rámci záujmových činností.

 Zúčastňovať sa prostredníctvom poverených členov výboru RRZ spoločne s vedením SOŠ OaS na individuálnych pohovoroch s rodičmi trvale problémových žiakov, ktorí svojím zlým príkladom negatívne ovplyvňujú ostatných spolužiakov.
Triedni dôverníci RRZ


  I.AW   p. Lucia Novotná
  I.BW   p. Katarína Kosová
  I.CW   p. Silvia Vašková
  I.ET   p.  Mária Pavlíková
  I.FT   p. Martina Hornáčková
II.AW p. Mária Loffajová
  II.BW   p. Zuzana Schmidbauerová
  II.CW   p. Pavol Juráček
II.ET p. Radovan Tupý
II.FT p. Zuzana Barteková
III.AW p. Lenka Melišková
  III.BW   p. Ivan Durec
III.CW p. Denisa Dršková
III.ET p. Ľubomír Ivana
  III.FT   p. Gabriela Brestovská
IV.AW p. Michaela Galbavá
  IV.BW   p. Pavol Tikl
  IV.CW   p. Erika Lovecká
V.BW
p. Zuzana Čechvalová, predsedníčka RRZ