Čašník - servírka

min_casnik_servirkarAbsolvent študijného odboru 6444 K čašník, servírka je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Absolvent študijného odboru sa naučí pripravovať stolovanie, jednoduchú obsluhu vrátane podávania na striebre, servírovať  jedlá a nápoje, dochucovať a dokončovať jedlo pred hosťom, usporiadavať hostiny, pripravovať tabulu na slávnostné príležitosti. Naučí sa zostavovať jedálne lístky,  zásady administratívy a účtovania v prevádzke, zásady uskladňovania a ošetrovania potravín. Naučí sa pripravovať šaláty, minútky, múčniky a špeciálne nápoje pre osobitné príležitosti.

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, podnikoch prevádzkových služieb, v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii, ako radový pracovník, manažér strednej úrovne - vedúci prevádzok, vedúci čašník, vedúci všetkých zariadení, kde sa podávajú jedlá a nápoje, zamestnanec reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.

Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.