VÍZIA NAŠEJ STREDNEJ ŠKOLY NA ROKY 2019 – 2023


vychádza z princípu širokej koexistencie a aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných partnerov, skupín, spoločenstiev, komunít a inštitúcií naprieč spoločenským spektrom nášho mesta, regiónu. Cieľom takto chápaných vzťahov je poskytovať klientom (žiakom, študentom) kvalitné vzdelanie a odborné zručnosti v študijných a učebných odboroch, aby boli čo najlepšie pripravení na konkurenčný trh a život v našom čoraz zložitejšom globálnom svete.


I. CIELE

1. Zmeniť myslenie klientov, naučiť ich učiť sa učiť a uvažovať v súvislostiach.

2. Zamerať sa na vzťahy a procesy vo výchovno-vzdelávacej práci, ktorých výsledkom bude racionálne vyzretá, sebavedomá a empatická osobnosť, so silným vnútorným prežívaním a charakterom, schopná sa sama o seba postarať.

3. Výučbu cielene humanizovať, aby princípy humanity, dodržiavania a rešpektovania ľudských práv a sociálnej spolupatričnosti sa stali integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu ako takého.

Na dosiahnutie týchto cieľov zaviesť do činnosti školy TQM = KOMPLEXNÉ MANAŽÉRSTVO KVALITY, čo prakticky znamená:


- prechod na vnútorný systém riadenia kontroly,

- vytvorenie novej školskej kultúry a spätnej väzby učiteľ – klient (žiak, študent) na vyššej kvalitatívnej úrovni,

- trvalé napredovanie a zlepšovanie sa,

- orientovanie sa na zákazníka, klienta, na systematickú prácu v rámci vzťahu žiak – učiteľ – rodič – zamestnávateľ, podmienkou spätnej väzby a jej fungovania je princíp transparentnosti, zrozumiteľnosti a dodržiavania stanovených systémových pravidiel a procesov,

- orientovanie sa na vyučovací proces s cieľom zlepšovať pracovné prostredie, a tým dosahovať vyššiu kvalitu vzdelania klientov (žiakov, študentov), rozhodujúce nie je množstvo informácií, ale ich kvalita a miera celospoločenského využitia,

- uplatňovanie princípu vodcovstva (rozhodujúca je úloha manažmentu školy - jeho vízia,  prioritou zostáva trvalé zvyšovanie počítačovej gramotnosti a jazykových kompetencií zamestnancov,

- motivovanie a zapájanie všetkých zamestnancov do zvyšovania kvality vlastnej práce, presvedčenie, že len kvalita je alternatívou k súťaži (konkurencii) a otázkou stratégie prežitia,

- cielene rozvíjať pozitívne medziľudské vzťahy vrátane konštruktívneho riešenia konfliktných situácií.

II. DÔVOD

1. Svet okolo nás sa neustále mení, inovácie si vyžadujú zmeny, celoživotné profesie sú minulosťou.

2. Trh si vyžaduje schopnosť prispôsobiť sa, tímovo pracovať, komunikovať, riešiť problémy, tvoriť, rozhodovať sa, kriticky a samostatne myslieť, učiť sa učiť.

3. Poslaním školy ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie je vybaviť klientov kompetenciami a pripraviť ich na praktický život aj so schopnosťou reflektovať rôznorodé sociálne problémy, sociálne rozdiely a sociálne procesy. V súčinnosti s tým je potrebné naučiť ich identifikovať tieto problémy a osvojiť si techniky ich zvládania a riešenia.

4. Zachovanie si schopnosti byť konkurencieschopný a poskytovať dlhodobo kvalitné vzdelávanie za prijateľné finančné náklady, cenu.

5. Zásadne sa mení doterajšia funkcia a postavenie učiteľa, od odovzdávania informácií prechádza na organizovanie výučby, spoluvytvára edukačné prostredie a stáva sa partnerom klienta (žiaka, študenta).

6. Nové tisícročie si vyžaduje nové metódy výchovy a vzdelávania najmä mladej generácie.

7. Vzdelaný človek je skutočným bohatstvom spoločnosti.

8. Postindustriálna spoločnosť bude stále viac stáť na vzdelaní a spoločnosti vedenia, kde úlohou vzdelávania je poskytovať dostatočnú základňu pre ďalší rozvoj vedomostí a ponúkať cestu k zaradeniu sa do ekonomického, sociálneho a občianskeho života.

III. CESTA

1. Celoživotné vzdelávanie si vyžaduje racionálny prístup k učeniu sa.

2. Medzi hlavné ciele našej školy patrí preferovanie a podpora aktívneho a personalizovaného záujmu klientov o vlastné vzdelanie, teda o komplexný rozvoj ich osobnosti – nadobudnuté vedomosti, schopnosti, zručnosti, kľúčové kompetencie by mali byť dlhodobo a trvalo využiteľné na trhu práce.

3. Kvalitu určuje zákazník, z čoho vyplýva, že mu ju treba poskytovať v tej najvyššej možnej úrovni – službe.

4. Naša stredná odborná škola bude vo všetkých oblastiach činnosti vychádzať z faktu, že 21. storočie je storočím informačnej spoločnosti, v ktorej sa mení funkcia a poslanie školy. Škola sa stáva poskytovateľom verejnej služby (žiak – rodič – zamestnávateľ). Výsledkom tejto služby je vzdelanie a humanizácia človeka.

5. Škola sa bude starať aj o emocionálny rozvoj svojich klientov – psychiku a prežívanie mladého človeka. Využije na to nielen pedagogický proces ako taký, ale aj možnosti a spôsoby podpory a participácie na projektoch a aktivitách spojených s kultúrnou osvetou a charitatívnou sociálnou činnosťou.

6. Osvojiť si vedomie a postoj, že TQM nie sú smernice, zákazy a príkazy, ale filozofia myslenia a práce, je jednou z podmienok úspechu.

7. Metódy na dosiahnutie uvedených cieľov budú rozpracované v strategickom pláne našej školy.

 

podpis

Ing. Ján Hargaš, PhD., MBA - riaditeľ SOŠ OaS