Krajské kolo Technickej olympiády prebehlo dištančne

minSlovenská komisia Technickej olympiády  a IUVENTA vyhlásili 11. ročník Technickej olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. S ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa krajské kolo súťaže konalo dištančnou formou. Už po 11-krát bola naša škola spoluorganizátorom krajského kola tejto zmysluplnej súťaže. Súťažilo sa vo dvoch kategóriách, pričom v kategórii A starší žiaci súťažili vo dvojiciach a mladší žiaci súťažili v kategórii B samostatne. Celkovo sa krajského kola zúčastnilo 21 žiakov zo 7 okresov Trenčianskeho kraja.

Súťaž prebehla online prostredníctvom stránky www.onlineolympiady.sk dňa 4.2.2021.

Žiaci absolvovali teoretickú i praktickú časť súťaže formou testu. Test bol zameraný na vedomosti a zručnosti z oblasti ručného opracovania dreva, vlastností drevín, čítania technických výkresov, obnoviteľných zdrojov, vlastností plastov a kovov, zapájania jednoduchých elektrických obvodov a pod.

Víťazi kategórie A boli zo ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou a budú náš kraj reprezentovať na celoslovenskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 5.- 6. 5. 2021 v Martine. Víťaz kategórie B bol zo ZŠ S. Chalúpku z Prievidze. Víťazi budú odmenení vecnými cenami.

Víťazom srdečne blahoželáme a budeme držať palce na celoslovenskom kole.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
predseda odbornej komisie krajského kola TO
zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie