Zážitkové vzdelávanie NBS "5peňazí"

minHoci máme na škole dištančné vzdelávanie, vyučujúci sa snažia spestriť online hodiny žiakom aj zapojením sa do rôznych aktivít, napr. projektov. Študenti 3. ročníka študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu sa zapojili do vzdelávacieho projektu Národnej banky Slovenska v oblasti finančnej gramotnosti „5peňazí“. Samotná aktivita prebiehala dňa 9. 2. 2021. Pod odborným dohľadom lektoriek Mgr. Bohuslavy Brenkusovej, Mgr. Denisy Francanovej a Mgr. Agáty Leškovej študenti načerpávali vedomosti z oblasti sveta práce a peňazí online hravou formou.

Projekt NBS vychádza z pohľadu Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2, čiastková kompetencia 1, úroveň 3 a bol zameraný na superhrubú, hrubú a čistú mzdu, rodinný rozpočet a výdavky rodiny. Zážitkovou formou prostredníctvom finančných hier sa študenti priamo zúčastňovali na tvorbe rodinného rozpočtu, simulovali možnosti použitia finančných zdrojov v rámci rodiny, riešili neočakávané situácie v rodine.

Počas 3-hodinového online vzdelávania  si mohli študenti doplniť už nadobudnuté vedomosti z finančnej gramotnosti o zaujímavé a životu potrebné informácie, vedomosti a zručnosti. Naučili sa, ako sa správne  finančne rozhodnúť primerane k možnostiam domáceho rozpočtu. Nové vzdelávanie od fundovaných odborníkov v rámci projektu bude mať pokračovanie pre žiakov v ďalších odboroch našej školy.

Ing. Ivana Šimovcová
koordinátor finančnej gramotnosti