Našim maturantom prednášal guvernér NBS

minNa našej škole udržiavame tradíciu, v rámci ktorej pravidelne organizujeme stretnutia so známymi, významnými a inšpiratívnymi osobnosťami verejného, mediálneho i spoločenského života. Keďže sme odborná škola, orientujeme sa aj na oblasť vedy a financií, aby naši študenti takpovediac z prvej ruky získali sumu informácií, poznatkov a vedomostí priamo z praxe.

V stredu 24. 04. 2019 zavítal na našu strednú odbornú školu jeden z popredných odborníkov na ekonomické a finančné záležitosti, autorita v oblasti menovej politiky štátu, guvernér Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. Témou jeho prednášky a na ňu nadväzujúcej besedy boli Úlohy a postavenie Európskej centrálnej banky a Národnej banky Slovenska v menovej politike.

Našich tohtoročných maturantov - študentov 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu a študentov 5. ročníka hotelovej akadémie – nezaujala len samotná téma, ktorá bola mimoriadne aktuálna a odborne náročná, ale aj spôsob, akým bola prezentovaná. Suverénny, sympatický, a zároveň zrozumiteľný prejav nášho hosťa zaujal všetkých prítomných a vyvolal u nich prirodzený rešpekt.

V uvoľnenej atmosfére sa niesla aj beseda, v ktorej mladí ľudia dostali zaujímavé odpovede na svoje zvedavé otázky.

Príjemné, užitočné a podnetné dopoludnie umožnilo našim maturantom pozrieť sa na ekonomicko- finančné procesy inak, ako boli zvyknutí doteraz. Opäť sa raz potvrdilo, že škola a život, teória a prax sú spojité nádoby, ktoré jediné prinášajú komplexný a objektívny pohľad na východiská a možnosti zmien okolo nás aj v tejto oblasti.

Ing. Daniela Mocková,
zástupkyňa riaditeľa školy