Tlačiť

 • Aký je oprávnený dôvod na absenciu žiaka v škole?

   TlačiťEmail
  Napísal(a)  

  Podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

  § 144 Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

  (9) Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

  Môžu byť samozrejme aj iné dôvody neúčasti na vyučovaní. Čo je ešte prípustné a čo už nie – to je priestor na vyjasnenie si tejto veci na triednickej hodine či rodičovskom združení.

 • Budem mať v škole problémy, ak ma prichytia, že v škole fajčím?

   TlačiťEmail
  Napísal(a)  

  Podľa Zákon o ochrane nefajčiarov - Zákon č. 377/2004

  § 7

  Zákaz fajčenia

  (1) Zakazuje sa fajčiť

  c) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk.

  Zároveň podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

  § 144 Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

  (4) Dieťa alebo žiak je povinný

  a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

  b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,

  f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

  g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

  h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 • Môžem po dosiahnutí 18. rokov opúšťať budovu školy cez prestávky?

   TlačiťEmail
  Napísal(a)  

  Školský zákon, podľa ktorého je žiak povinný dodržiavať  vnútorný poriadok školy, nerozlišuje čo sa týka podmienok zákazu opustenia areálu školy počas prestávky medzi neplnoletými a plnoletými žiakmi.