Pedagogický zbor - všeobecnovzdelávacie predmety

foto_zam

13 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti, e-mail
Mgr. Marta BEDNÁROVÁ
etická výchova, telesná a športová výchova
garant športových súťaží
...
PaedDr. Viktória BELIČKOVÁ
anglický jazyk
zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov
...
Mgr. Jarmila ČÁSAROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, dejepis
predseda PK spoločenskovedných predmetov, garant Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, školské rozhlasové vysielanie
...
RNDr. Kvetoslava CIMBAĽÁKOVÁ
anglický jazyk, chémia, fyzika
predseda PK cudzích jazykov, garant Olympiády v anglickom jazyku, koordinátor pre environmentálnu výchovu
...
Mgr. Dana DURCOVÁ
nemecký jazyk
zabezpečovanie zahraničnej praxe v nemecky hovoriacich krajinách, výchovný poradca
...
Mgr. Silvia ĎURIŠOVÁ
telesná a športová výchova, t.č. materská dovolenka
...
Mgr. Eva MASÁROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
...
Mgr. Beáta PAULENOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
garant Olympiády v nemeckom jazyku, registrácia mimoškolských činností, kultúrne podujatia pre zamestnancov školy
...
Mgr. Dominika POKOPEC
anglický jazyk
garant e-Twinningových projektov, koordinátor projektov Erasmus+
...
Mgr. Janka ŠTYRIAKOVÁ
anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
...
Mgr. Filip TALLO
telesná a športová výchova
garant športových súťaží
...
Mgr. Renáta ZÁHOROVÁ
informatika, matematika
koordinátorka súťaží „Najlepší študent SOŠ“, Matematický klokan a Expert
...
Mgr. Petra ŽUCHOVÁ
občianska náuka, ruský jazyk
aktualizácia www stránky školy, školský časopis
...