Pedagogický zbor - všeobecnovzdelávacie predmety

vseob_vzdel

12 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti, e-mail
PaedDr. Marta BEDNÁROVÁ
etická výchova, telesná a športová výchova
výchovná poradkyňa, garant športových súťaží
...
Mgr. Marcela BEDNÁROVÁ
anglický jazyk
...
PaedDr. Viktória BELIČKOVÁ
anglický jazyk
zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov
...
Mgr. Jarmila ČÁSAROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, dejepis
predseda PK spoločenskovedných predmetov, garant Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, školské rozhlasové vysielanie
...
Mgr. Anna ČIČALOVÁ
matematika, informatika
koordinátorka súťaží „Najlepší študent SOŠ“, Matematický klokan a Expert
...
RNDr. Kvetoslava CIMBAĽÁKOVÁ
anglický jazyk, chémia, fyzika
predseda PK cudzích jazykov, garant Olympiády v anglickom jazyku, koordinátor pre environmentálnu výchovu
...
Mgr. Silvia KUSENDOVÁ
telesná a športová výchova, t.č. materská dovolenka
...
Mgr. Eva MASÁROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
školský časopis
...
Mgr. Beáta PAULENOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
garant Olympiády v nemeckom jazyku, registrácia mimoškolských činností, kultúrne podujatia pre zamestnancov školy
...
Mgr. Janka ŠTYRIAKOVÁ
anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
garant e-Twinningových projektov, koordinátor projektov Erasmus+
...
Mgr. Filip TALLO
telesná a športová výchova
garant športových súťaží
...
Mgr. Petra ŽUCHOVÁ
občianska náuka, ruský jazyk
školský časopis, registrácia ISIC a ITIC kariet
...