Krúžky

Naša stredná škola cielene vytvára priestor pre voľnočasové aktivity svojich študentov a žiakov, ktorí dostávajú  možnosť zapájať sa, podľa svojho výberu a potrieb, do školských záujmových krúžkov a seminárov. V neformálnej atmosfére, pod vedením kvalifikovaných pedagógov, majú veľa príležitostí, podnetov a iniciatív k vlastnej aktivite, tvorivosti, zručnosti a angažovanosti.

kruzky

14 Užívateľ(ia):

Vedúci krúžku Názov krúžku
PaedDr. Marta BEDNÁROVÁ
Volejbal
Ing. Miriam FEDÁKOVÁ
Technika administratívy
PaedDr. Ing. Martin HIBKÝ, PhD.
Krúžok hudobno-záujmových činností
Ing. Dana HRADILEKOVÁ
Mladý manažér
Ing. Luciana HUDCOVICOVÁ
Praktické účtovníctvo
Mgr. Eva MASÁROVÁ
Literárno-divadelný krúžok, Tvorba školského časopisu
Mgr. Nadežda MUTHOVÁ
Krúžok primárnej prevencie
Ing. Jana PODPEROVÁ
Myslím ekonomicky
Ing. Jana POMAJBOVÁ
Mladý ekonóm
Ing. Mgr. Ján RAGAN
Barmanský krúžok
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ
Zdravý životný štýl
Ing. Ivana ŠIMOVCOVÁ
Viac ako peniaze, Sprievodcovstvo
Mgr. Janka ŠTYRIAKOVÁ
Anglický jazyk, Maturita ANJ, Francúzština krok za krokom
Ing. Elena TARANOVÁ
Základy účtovníctva