Predmetová komisia - cudzie jazyky

Vzdelávacia oblasť: Človek a komunikácia
„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom."

 

 
 
 
 
6 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
Mgr. Marcela BEDNÁROVÁ
anglický jazyk
PaedDr. Viktória BELIČKOVÁ
anglický jazyk
zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov
RNDr. Kvetoslava CIMBAĽÁKOVÁ
anglický jazyk, chémia, fyzika
predseda PK cudzích jazykov, garant Olympiády v anglickom jazyku, koordinátor pre environmentálnu výchovu
Mgr. Beáta PAULENOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
garant Olympiády v nemeckom jazyku, registrácia mimoškolských činností, kultúrne podujatia pre zamestnancov školy
Mgr. Janka ŠTYRIAKOVÁ
anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
garant e-Twinningových projektov, koordinátor projektov Erasmus+
Mgr. Petra ŽUCHOVÁ
občianska náuka, ruský jazyk
školský časopis, registrácia ISIC a ITIC kariet