Predmetová komisia - odborné predmety strojárske a drevárske
4 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
PaedDr. Ing. Martin HIBKÝ, PhD.
odborné drevárske predmety, náboženská výchova
predseda PK odborných predmetov strojárskych a drevárskych, garant Biblickej olympiády
Ing. Roman KUCHARÍK
odborné poľnohospodárske predmety
Ing. Gréta PALKOVÁ, PhD.
zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie, koordinátor duálneho vzdelávania, odborné drevárske predmety
zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie, koordinátor duálneho vzdelávania
Ing. Štefan VALÁPKA
odborné strojárske a predmety
sklad učebníc v budove na Piešťanskej ulici