Predmetová komisia - odborné predmety strojárske a drevárske
5 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
PaedDr. Ing. Martin HIBKÝ, PhD.
odborné drevárske predmety, náboženská výchova
predseda PK odborných predmetov strojárskych a drevárskych, garant Biblickej olympiády
Ing. Roman KUCHARÍK
odborné poľnohospodárske predmety, matematika
zabezpečovanie vodičského preukazu skupiny T pre žiakov odboru agromechanizátor, opravár
Ing. Gréta PALKOVÁ, PhD.
zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vyučovanie, koordinátor duálneho vzdelávania, odborné drevárske predmety
zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vyučovanie, koordinátor duálneho vzdelávania
Ing. Ľubomír POLÁK
majster OV - agromechanizátor, opravár, autoopravár - mechanik a poľnohospodárska výroba
Ing. Dušan SOLOVIC
odborné predmety odboru autoopravár