SOČStredoškolská odborná činnosť

soc_logoStredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť mladých perspektívnych vedcov denného štúdia (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií) vo veku od 15 do 21 rokov. Podporuje experimentovanie a bádanie, hodnotenie a sebahodnotenie zručností vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimuluje tvorivé a kritické myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať spoločne v tíme. Napomáha sociálnemu, emocionálnemu i morálnemu vývinu ako jednej zo stratégií rozvoja osobnosti žiaka. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúseností a talentu mladých ľudí. Žiaci svojou prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve za pomoci školiteľa alebo konzultanta. Súčasťou SOČ je systematická príprava na súťaž formou prednášok, seminárov, sústredení, tréningov, workshopov, praktických cvičení. Výsledky práce SOČ sú predkladané k odbornému posúdeniu v písomnej forme. Žiaci obhajujú výsledky svoje práce na súťažných prehliadkach SOČ. Tieto sú v celej SR jednotné, viackolové, postupové, riadia sa rovnakými pravidlami a uskutočňujú sa každoročne. Jej uskutočňovanie na školách je chápané hlavne v polohe odporúčaní a nie formou nariadení.

Vyhlasovateľom súťaže SOČ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý metodicky riadi a usmerňuje činnosti spojené so súťažou. Zároveň koordinuje úlohy krajských komisií SOČ prostredníctvom členstva predsedu v Celoštátnej komisii SOČ, ktorú manažuje odbor tvorivosti mládeže inštitútu.

Ciele SOČ:

  • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi,
  • rozvíjať tvorivé a kritické myslenie žiakov, rozširovať a upevňovať ich odborno teoretické vedomosti, zručnosti a návyky, vytvárať trvalý vzťah k príslušnému študijnému a učebnému odboru,
  • viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie,
  • naučiť žiakov nadviazať a rozvíjať spoluprácu s odbornými vedeckými a výskumnými pracoviskami, podnikateľskej i komerčnej sfére,
  • prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov
  • vytvárať podmienky na úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach, prehliadkach, sympóziách, workshopoch a pod.

 

Ing. Ivana Šimovcová,
koordinátor SOČ na škole


SÚHRNNÝ PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ÚSPECHOV V SOČ


39. ročník, školský rok 2016 - 2017:
Súťažilo 23 študentov v 5 súťažných odboroch.
Regionálne kolo – 10 zúčastnených, 3 práce postup do krajského kola
Krajské kolo – 3 práce, 1 práca postup na celoštátne kolo
Celoštátne kolo: 1 práca
Lukáš Černý a Andrej  Pastorek, II. FT, odbor autoopravár - mechanik – „Jednoduchá pomôcka vyhodnotenia chybových hlásení automobilu“

38. ročník, školský rok 2015 - 2016:
Súťažilo 21 študentov v 5 súťažných odboroch.
Regionálne kolo – 10 zúčastnených, 4 práce postup do krajského kola
Krajské kolo – 4 práce:
2. miesto a postup na celoštátne kolo – Kollárová Veronika, IV.AW, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu, kategória 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
Celoštátne kolo: 1 práca
Účasť Veronika Kollárová

37. ročník, školský rok 2014 - 2015: 
S
úťažilo 13 študentov v 6 súťažných odboroch.
Regionálne kolo – 13 zúčastnených, 8 prác postup do krajského kola
Krajské kolo – 8 prác:
2. miesto a postup na celoštátne kolo - Hornáčková Erika, III.AW, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu, kategória 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
1. miesto a postup na celoštátne kolo - Martina Vojtasová, III.BW, odbor obchodná akadémia, kategória 06 Zdravotníctvo a farmakológia
Celoštátne kolo: 2. práce
Účasť Martina Vojtasová
Účasť Hornáčková Erika

36. ročník, školský rok 2013 – 2014:
Súťažilo 15 študentov v 8 súťažných odboroch.
Regionálne kolo – 11 zúčastnených, 5 prác postup do krajského kola
Krajské kolo – 5 prác:
2.  miesto a postup na celoštátne kolo - Michaela Rybárová, II.AW, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu, kategória 01 Problematika voľného času
2.  miesto a postup na celoštátne kolo - Miriama Vojtasová , II.BW, odbor obchodná akadémia, kategória 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
Celoštátne kolo2 práce:
3. miesto Michaela Rybárová
Účasť Miriama Vojtasová

35. ročník šk. rok 2012 – 2013:
Súťažilo 13 žiakov v 6 súťažných odboroch.
Regionálne kolo – 10 zúčastnených, 4 práce postup do krajského kola
Krajské kolo – 4 práce:
4. miesto Jana Mlčúchová, IV.AW, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu, kategória 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
4. miesto Dominik Mičuda, III. AW, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu, kategória 01 Problematika voľného času
5. miesto Marek Havalec, IV.AW, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu, kategória 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
5. miesto a Ocenenie Slovenskej priemyselnej komory Pavol Filus, II.FT, odbor autoopravár, kategória 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie Daniel Mašán - III. AW - odbor manažment regionálneho cestovného ruch – 16 teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba – 1. miesto región, postup do krajského kola – umiestnenie 4. miesto

34. ročník, školský rok 2011 – 2012:
Súťažilo 13 študentov v 6 súťažných odboroch.
Regionálne kolo – 13 zúčastnených, 1 práca postup do krajského kola
Krajské kolo – 1 práca:
2.  miesto a postup na celoštátne kolo - Adrián Liška, II.AW, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu, kategória 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
Celoštátne kolo1 práca:
5. miesto Adrián Liška