Predmetová komisia - všeobecnovzdelávacie predmety
8 Užívateľ(ia):

Titukl, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
PaedDr. Marta BEDNÁROVÁ
etická výchova, telesná a športová výchova
výchovná poradkyňa, garant športových súťaží
Mgr. Jarmila ČÁSAROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, dejepis
predseda PK spoločenskovedných predmetov, garant Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, školské rozhlasové vysielanie
Mgr. Silvia KUSENDOVÁ
telesná a športová výchova, t.č. materská dovolenka
PaedDr. Ing. Martin HIBKÝ, PhD.
odborné drevárske predmety, náboženská výchova
predseda PK odborných predmetov strojárskych a drevárskych, garant Biblickej olympiády
Mgr. Eva MASÁROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
školský časopis
Mgr. Beáta PAULENOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
garant Olympiády v nemeckom jazyku, registrácia mimoškolských činností, kultúrne podujatia pre zamestnancov školy
Mgr. Filip TALLO
telesná a športová výchova
garant športových súťaží
Mgr. Petra ŽUCHOVÁ
občianska náuka, ruský jazyk
školský časopis, registrácia ISIC a ITIC kariet