Predmetová komisia - všeobecnovzdelávacie predmety
8 Užívateľ(ia):

Titukl, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
PaedDr. Zdenka ANDRÉZIOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
školský časopis, garant Olympiády ľudských práv
Mgr. Marta BEDNÁROVÁ
etická výchova, telesná a športová výchova
Mgr. Jarmila ČÁSAROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, dejepis
predseda PK spoločenskovedných predmetov, garant Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, školské rozhlasové vysielanie
Mgr. Silvia ĎURIŠOVÁ
telesná a športová výchova
garant športových súťaží
PaedDr. Ing. Martin HIBKÝ, PhD.
odborné drevárske predmety, náboženská výchova
predseda PK odborných predmetov strojárskych a drevárskych, garant Biblickej olympiády
Mgr. Beáta PAULENOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
garant Olympiády v nemeckom jazyku, registrácia mimoškolských činností, kultúrne podujatia pre zamestnancov školy
Mgr. Katarína ZEMKOVÁ
etická výchova, sociálna komunikácia, t.č. materská dovolenka
školský psychológ
Mgr. Petra ŽUCHOVÁ
občianska náuka, ruský jazyk
aktualizácia www stránky školy, školský časopis