Predmetová komisia - informatika a prírodovedné predmety
7 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
Ing. Daniel ATALOVIČ
odborné ekonomické predmety, matematika
sklad učebníc
Mgr. Anna ČIČALOVÁ
matematika, informatika
koordinátorka súťaží „Najlepší študent SOŠ“, Matematický klokan a Expert
RNDr. Kvetoslava CIMBAĽÁKOVÁ
anglický jazyk, chémia, fyzika
predseda PK cudzích jazykov, garant Olympiády v anglickom jazyku, koordinátor pre environmentálnu výchovu
Ing. Pavol GESTINGER
informatika
predseda PK informatiky a prírodovedných predmetov, správca počítačovej siete, správca informačného systému aScAgenda, správca www stránky školy, multimediálny archív školy, program DOFE - školiteľ a hodnotiteľ
Ing. Roman KUCHARÍK
odborné poľnohospodárske predmety, matematika
zabezpečovanie vodičského preukazu skupiny T pre žiakov odboru agromechanizátor, opravár
Ing. Daniela MOCKOVÁ
informatika
zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov, aktualizácia www stránky školy
Mgr. Nadežda MUTHOVÁ
chémia, biológia, odborné predmety odboru kaderník a obchodný pracovník
koordinátor prevencie sociálno-patologických javov, program DOFE - vedúca