Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Barbora Zibrínová
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Kontakt: 032/771 0708, 032/771 2212

Konzultácie pre žiakov, rodičov a pedagógov každý pracovný pondelok, utorok a štvrtok

v čase od 7:30 hod. – do 14:30 hod.

SOŠ OaS Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
alebo
SOŠ OaS Weisseho 1, Nové Mesto nad Váhom

HLAVNOU NÁPLŇOU PRÁCE školského špeciálneho pedagóga na našej škole je priama práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, ale aj priama práca so žiakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.

 • - riešenie ťažkostí žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pomoc pri vysvetľovaní učiva, pri voľbe vhodného učebného štýlu
 • - náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine
 • - odporučenie rodičom diagnostikovať a  rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov)
 • - spolupráca s centrami poradenstva a prevencie
 • - depistáž
 • - konzultácia a spolupráca s rodičmi
 • - spolupráca s učiteľmi, usmerňovanie ich práce so žiakmi so ŠVVP
 • - zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so ŠVVP

POSKYTOVANIE PODPORNÝCH OPATRENÍ

Od septembra 2023 je v platnosti systém podporných opatrení, ktorý poskytuje podporu vo výchove a vzdelávaní každému žiakovi s akýmikoľvek prekážkami. Táto adresná podpora zvýši kvalitu inkluzívneho vzdelávania. Jednotlivé podporné opatrenia reagujú na rozmanité výchovno-vzdelávacie potreby žiakov dočasným alebo trvalým charakterom. Môžu tiež odzrkadľovať zdravotný stav, životné či iné podmienky, v ktorých sa žiak práve nachádza.

 • - úprav cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní,
 • - poskytovania výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi a žiakmi vo výchove a vzdelávaní,
 • - rozvoja pohybovej schopnosti, zmyslového vnímania, komunikačnej schopnosti, kognitívnej schopnosti, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy
 • - podpory dosahovania školskej spôsobilosti,
 • - poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy,
 • - doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu dieťaťa a žiaka,
 • - skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodného prostredia,
 • - vzdelávania sa vyučovacom predmete alebo vzdelávacej oblasti vo vyššom ročníku,
 • - osobitých foriem komunikácie dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo žiaka so zdravotným postihnutím so školou alebo školským zariadením,
 • - podpory sociálneho zaradenia,
 • - podpory predchádzania ukončenia školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku základnej školy alebo strednej školy,
 • - špecializovaného kariérového poradenstva,
 • - pôsobenia pedagogického asistenta v triede,
 • - poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 • - sebaobslužných úkonov čase výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • - špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok,
 • - úprav priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdania zručností,
 • - odstraňovania fyzických bariér v priestoroch školy alebo školského zariadenia a organizačných bariér pri výchove a vzdelávaní,
 • - diétneho stravovania,
 • - prevencie na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencie výskytu rizikového správania,
 • - krízovej intervencie.

Materiály k tejto problematike nájdete na nasledovných stránkach: