• Študijné odbory
  • Učebné odbory
  • Nadstavbové štúdium
  • 2-ročné učebné odbory

Služby v cestovnom ruchu

News image

Absolvent je kvalifikovaným pracovníkom so širokým odborným profilom, schopný riešiť problémové úlohy. Nadobudne vedomosti ekonomického a odborného charakteru z oblasti cestovného ruchu, technológie služieb cestovného ruchu, animač ...

Obchodná akadémia

News image

Absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník, schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo ...

Hotelová akadémia

News image

Absolvent študijného odboru 6323 K hotelová akadémia počas piatich rokov štúdia získa schopnosť komunikovať v materinskom jazyku a v dvoch cudzích jazykoch (rozšírená výučba cudzích jazykov). Po absolvovaní ...

Obchodný pracovník

News image

Absolvent študijného odboru 6442 K obchodný pracovník je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v obchodno-prevádzkových alebo vybraných technicko-hospodárskych funkciách prevádzkového charakteru. Široká profesijne ...

Kontrolór potravín

News image

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.Absolvent študijného odboru 2958 K kontrolór potravín je kvalifikovaným odborníkom schopným kontrolovať kvalitu potravín, kontrolovať produkciu rastlinných druhov  (zelenina, ...

Kozmetik - vizážista

News image

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.Absolvent študijného odboru 6463 K kozmetik - vizážista je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne vykonávať činnosti súvisiace s kozmetickými službami v ...

Operátor potravinárskej výroby

News image

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.Absolvent študijného odboru 2960 K operátor potravinárskej výroby je kvalifikovaný prevádzkový pracovník, schopný samostatne vykonávať práce súvisiace s technologickým postupom ...

Stolár

News image

Učebný odbor stolár  pripravuje absolventov na výkon kvalifikovaných pracovných činnosti v oblasti výroby a/alebo montáže nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a výrobkov z dreva a drevných materiálov v ...

Autoopravár

News image

Absolvent učebného 2487 H 01 autoopravár – mechanik je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Absolvent po ...

Kaderník

News image

Absolvent učebného odboru 6456 H kaderník je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. Absolvent má vedomosti z materiálov, technológie, odborného kreslenia, zdravovedy, hygieny, bezpečnosti pri práci, z ob ...

Agromechanizátor

News image

Absolvent učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v poľnohospodárstve a v súvisiacich službách, schopný vykonávať základné práce v technológii pestovania kultúrnych rastlín, a v chovoch ...

Pekár

News image

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.Absolvent učebného odboru   2962 H pekár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý vie pripraviť suroviny na výrobu podľa ...

Cukrár

News image

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.Absolvent učebného odboru 2964 H cukrár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý je schopný vybrať a pripraviť potrebné ...

Cukrár kuchár

News image

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.Absolvent učebného odboru 2977 H cukrár kuchár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý je schopný vybrať a pripraviť ...

Kuchár

News image

Absolvent učebného odboru 6445 H kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník  v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného st ...

Mäsiar lahôdkár

News image

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.Absolvent učebného odboru 2955 H mäsiar, lahôdkar je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý vie pripraviť suroviny na výsek ...

Pracovník v gastronómii

News image

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.Absolvent učebného odboru 6488 H pracovník v gastronómii je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník  v ...

Asistent predaja

News image

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.Absolvent učebného odboru 6461 H asistent predaja je kvalifikovaný odborník schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovník v maloobchode ...

Záhradník

News image

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.Absolvent učebného odboru 4571 H záhradník je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať základnú údržbu, nastavovanie a obsluhu strojov a zariadení ...

Prevádzka obchodu

News image

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.Absolvent študijného odboru 6411 L prevádzka obchodu si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v tr ...

Drevárska a nábytkárska výroba

News image

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.Absolvent študijného odboru 3347 L drevárska a nábytkárska výroba si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v ...

Podnikanie v remeslách a službách

News image

Absolvent študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na ...

Obrábanie kovov

News image

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá.Podmienky pre prijatieDo 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže by ...

Poľnohospodárska výroba

News image

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá.  Podmienky pre prijatieDo 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací ...

Strojárska výroba

News image

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Podmienky pre prijatieDo 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť pr ...