• Študijné odbory
  • Učebné odbory
  • Nadstavbové štúdium
  • 2-ročné učebné odbory

Manažment regionálneho cestovného ruchu

News image

V spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zameranou na cestovný ruch, sme na našej škole vytvorili a v školskom roku 2003/2004 po prv ...

Obchodná akadémia

News image

Absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník, schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo ...

Hotelová akadémia

News image

Absolvent študijného odboru 6323 K hotelová akadémia počas piatich rokov štúdia získa schopnosť komunikovať v materinskom jazyku a v dvoch cudzích jazykoch (rozšírená výučba cudzích jazykov). Po absolvovaní ...

Obchodný pracovník

News image

Absolvent študijného odboru 6442 K obchodný pracovník je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v obchodno-prevádzkových alebo vybraných technicko-hospodárskych funkciách prevádzkového charakteru. Široká profesijne ...

Kontrolór potravín

News image

Absolvent študijného odboru 2958 K kontrolór potravín je kvalifikovaným odborníkom schopným kontrolovať kvalitu potravín, kontrolovať produkciu rastlinných druhov  (zelenina, ovocie...) a živočíšnych produktov (mäsokombináty, mliečne ...

Kozmetik

News image

Absolvent študijného odboru 6446 K kozmetik je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne vykonávať činnosti súvisiace s kozmetickými službami v odbore. Je schopný vykonávať práce súvisiace i ...

Operátor potravinárskej výroby

News image

Absolvent študijného odboru 2960 K operátor potravinárskej výroby je kvalifikovaný prevádzkový pracovník, schopný samostatne vykonávať práce súvisiace s technologickým postupom výroby potravinárskych výrobkov, pozná chemické zloženie ...

Hostinský

News image

Absolvent učebného odboru 6489 H hostinský, hostinská je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník  v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach sp ...

Pekár

News image

Absolvent učebného odboru   2962 H pekár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý vie pripraviť suroviny na výrobu podľa príslušnej normy, posúdiť kvalitu surovín a ...

Kuchár

News image

Absolvent učebného odboru 6445 H kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník  v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného st ...

Stolár

News image

Učebný odbor stolár  pripravuje absolventov na výkon kvalifikovaných pracovných činnosti v oblasti výroby a/alebo montáže nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a výrobkov z dreva a drevných materiálov v ...

Mäsiar lahôdkár

News image

Absolvent učebného odboru 2955 H mäsiar, lahôdkar je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý vie pripraviť suroviny na výsek a výrobu rôznych druhov mäsových výrobkov, ...

Cukrár

News image

Absolvent učebného odboru 2964 H cukrár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý je schopný vybrať a pripraviť potrebné suroviny, materiál, náradie, prístroje, stroje a ...

Agromechanizátor

News image

Absolvent učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v poľnohospodárstve a v súvisiacich službách, schopný vykonávať základné práce v technológii pestovania kultúrnych rastlín, a v chovoch ...

Cukrár kuchár

News image

Absolvent učebného odboru 2977 H cukrár kuchár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý je schopný vybrať a pripraviť potrebné suroviny, materiál, náradie, prístroje, stroje ...

Autoopravár

News image

Absolvent učebného 2487 H 01 autoopravár – mechanik je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Absolvent po ...

Predavač

News image

Absolvent učebného odboru 6460 H predavač je kvalifikovaný odborník schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovník v maloobchode a veľkoobchode. Absolvent ovláda práce spojené so ...

Záhradník

News image

Absolvent učebného odboru 4571 H záhradník je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať základnú údržbu, nastavovanie a obsluhu strojov a zariadení používaných pri príprave pôdy, výsadbách, pestovaní, ...

Kaderník

News image

Absolvent učebného odboru 6456 H kaderník je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. Absolvent má vedomosti z materiálov, technológie, odborného kreslenia, zdravovedy, hygieny, bezpečnosti pri práci, z ob ...

Prevádzka obchodu

News image

Absolvent študijného odboru 6411 L prevádzka obchodu si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na ob ...

Drevárska a nábytkárska výroba

News image

Absolvent študijného odboru 3347 L drevárska a nábytkárska výroba si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na ...

Podnikanie v remeslách a službách

News image

Absolvent študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na ...

Poľnohospodárska výroba

News image

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá.  Podmienky pre prijatieDo 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací ...

Strojárska výroba

News image

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Podmienky pre prijatieDo 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program zá ...

Obrábanie kovov

News image

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá.Podmienky pre prijatieDo 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací pr ...