95 rokov histórie školy - tradícia - kontinuita - inovácia a vedomie spoločenskej potreby - 25 000 absolventov a 400 pedagogických pracovníkov

Vitajte na stránkach našej školy

Naša stredná odborná škola v Novom Meste nad Váhom poskytuje svojim žiakom v učebných a študijných odboroch kvalitné vzdelanie a prípravu na vykonávanie širokého spektra profesií v oblasti obchodu a služieb. Základná filozofia školy vychádza z princípu sústavného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý odráža požiadavky a trendy spoločenskej praxe v nadväznosti na požiadavky, ktoré sú kladené na školu tretieho tisícročia.

Oznamy, informácie

Druhé kolo prijímacích skúšok

Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že prijímame prihlášky do 2. kola prijímacieho konania v študijnom odbore 6442K obchodný pracovník a v učebných odboroch 4524H agromechanizátor, opravár a 4571H záhradník. Kritériá prijatia sú zhodné s 1. kolom.  Prihlášky treba poslať do 19. 06. 2017. Prijímacia skúška sa koná 20. 06. 2017 o 8:00 v budove školy na Weisseho ulici. Bližšie informácie v časti INFORMÁCIE - PRIJÍMACIE KONANIE - KRITÉRIA - DENNÉ ŠTÚDIUM.

Nadstavbové štúdium dennou aj večernou formou

V školskom roku 2017/2018 otvárame nadstavbové štúdium v odbore 6403 L podnikanie v remeslách nielen dennou ale aj externou – večernou formou (podľa záujmu). Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie. Prihlášky na štúdium sa podávajú do 31. mája 2017. Bližšie informácie v časti INFORMÁCIE – PRIJÍMACIE KONANIE.

Pripravované podujatia

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom, budova Weisseho, 25. 05. 2017 od 15:00 h
Vyhodnotenie súťaže Najlepší absolvent v školskom roku 2016/2017, 25. 05. 2017
Účasť študentov II.AW triedy na vzdelávacom podujatí k problematike demokratickej kultúry na školách, 25. 05. 2017
Odborná exkurzia 2. ročník manažment regionálneho CR a obchodná akadémia, historické mesto Martin, 01. 06. 2017
Účasť JA Firmy ŠERP (3. ročník obchodná akadémia) v celoštátnej súťaži Globálny etický program - JA SR, Bratislava, 06. 06. 2017
Prezentácia pracovníkmi ÚPSVaR absolventom AKO PO SKONČENÍ ŠKOLY, 08. 06. 2017
Koncoročná klasifikačná porada pre žiakov končiacich tried učebných odborov, 08. 06....

Aktuality, novinky

Tretiaci obchodnej akadémie úspešne podnikali

Tretiaci obchodnej akadémie úspešne podnikali

Predmet Aplikovaná ekonómia je určený pre študentov 3. ročníka študijného odboru obchodná akadémia. Slovenským školám umožňuje jej výučbu nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. Nie je klasickým teoretickým predmetom, ide v ňom o praktickú realizáciu teoretických...   >>>

23. 05. 2017

Súťaž zručnosti v 4-ročnom učebnom odbore cukrár kuchár

Súťaž zručnosti v 4-ročnom učebnom odbore cukrár kuchár

Prvá časť kola zručnosti sa konala dňa 26. a 27. 01.2017, druhá časť dňa 16. 05.2017 a zúčastnili sa jej žiaci tretieho ročníka (trieda III.GT) odboru 2977 H cukrár kuchár. Cukrárska časť sa konala v priestoroch školskej cukrárskej dielne...   >>>

21. 05. 2017

Obchodná akadémia na daňovom úrade

Obchodná akadémia na daňovom úrade

Daňová sústava je dôležitou súčasťou ekonomiky. Teoreticky sa o jednotlivých daniach učíme na podnikovej ekonomike a na praktický proces výberu, registrácie a správy daní sme mohli nahliadnuť 16. mája 2017 na Daňovom úrade v Trenčíne, ktorý patrí...   >>>

18. 05. 2017

Naši čašníci a hostinskí na Úrade vlády

Naši čašníci a hostinskí na Úrade vlády

Dňa 15. mája 2017 sa žiaci našej školy z odborov čašník, servírka a hostinský, hostinská zúčastnili prípravy a podávania slávnostného obeda v zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave. Obed sa konal po stretnutí premiéra SR Róberta Fica s gruzínskym...   >>>

17. 05. 2017

Študijné odbory

Online:  2