Predmetová komisia - gastronómie a služieb
4 Užívateľ(ia):

titul, meno, priezvisko predmety, ktoré učí Iné činnosti
Ing. Dana HRADILEKOVÁ
odborné ekonomické predmety
školský instagram a facebook, koordinátorka, vedúca, školiteľka a hodnotiteľka programu DOFE, zabezpečovanie odbornej praxe odboru podnikanie v remeslách a službách
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ
odborné gastronomické predmety
Ing. Mgr. Ján RAGAN
odborné gastronomické predmety, právna náuka
predseda PK gastronómie a služieb, garant súťaží a kurzov v odbore hotelová akadémia
Mgr. Nadežda MUTHOVÁ
chémia, biológia, odborné predmety odboru kaderník a obchodný pracovník
koordinátor prevencie sociálno-patologických javov, program DOFE - vedúca