Drevárska a nábytkárska výroba

min_drevarska_a_nabytkarska

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.

Absolvent študijného odboru 3347 L drevárska a nábytkárska výroba si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na drevárske služby. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredne veľký podnik v oblasti služieb.

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o maturitnej skúške

 Absolvent 

 • sa dokáže vyjadrovať v cudzom jazyku v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku,
 • pozná kultivovaný prejav v písomnej i ústnej forme komunikácii,
 • získa schopnosť riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine,
 • získa schopnosť aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce,
 • získa schopnosť prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných,
 • definovať odbornú terminológiu a symboliku, zásady technickej normalizácie a štandardizácie,
 • charakterizuje technické výkresy, náčrty, kusovník a nárezový plán v rozsahu odboru, vysvetlí typológiu konštrukcií drevárskych, nábytkárskych, stavebnostolárskych výrobkov v rozsahu odboru,
 • vytvára technickú dokumentáciu aj s využitím grafických systémov, CAD a CAM systémov,
 • charakterizuje druhy dreva, stavbu dreva, jeho znaky a použitie, základné materiály používané vo výrobe, ich vlastnosti a použitie,
 • vysvetlí spôsoby ochrany dreva v rozsahu odboru, spôsoby a pracovné postupy zhotovenia povrchovej úpravy dreva a materiálov na báze dreva v rozsahu odboru,
 • charakterizuje konštrukciu, funkciu a použitie náradia a nástrojov pre ručné a strojové obrábanie dreva, ich prípravu, ošetrovanie a údržbu v rozsahu odboru,
 • vysvetlí konštrukciu drevoobrábacích strojov a zariadení, ich funkčný princíp a použitie, ošetrovanie a údržbu v rozsahu odboru, pracovné potupy pri ručnom a strojovom opracovaní dreva, pri zhotovení konštrukčných spojov a spájaní dielcov v rozsahu odboru, technologické postupy montáže, spôsoby balenia, skladovania a expedície výrobkov v rozsahu odboru,
 • definuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia v odbore,
 • vie spracovať a čítať technickú dokumentáciu v procese prípravy výroby v odbore,
 • ovláda základné operácie pri ručnom a strojovom spracovaní dreva,
 • vie vybrať vhodné náradie, nástroje, prípravky a pracovné pomôcky, stroje a zariadenia a vykonávať ich obsluhu, nastavovanie a základné operácie na drevoobrábacích strojoch a zariadeniach, zvoliť optimálne pracovné podmienky a dodržiavať technologickú disciplínu,
 • navrhne postupy výroby, montáže, vrátane spôsobov spájania a povrchovej úpravy dielcov na výrobu nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov z masívu i veľkoplošných materiálov,
 • vysvetlí technologické a fyzikálne vlastnosti dreva a drevných materiálov a vhodne ich použiť na výrobu dielcov v závislosti od funkcie na výrobku,
 • vie aplikovať programy pre spracovanie textu, tabuliek, prezentácií vo všetkých oblastiach, používať softvér pre tvorbu technickej a technologickej dokumentácie, softvér pre ovládanie CNC strojov,
 • vie vykonávať jednoduchú údržbu strojov, mechanizmov a zariadení, ovláda bezpečnostné normy platné pre drevoobrábacie stroje a zariadenia,
 • dodržiava zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, princípy ochrany životného prostredia a ekológie, zásady čistoty a hygieny práce na pracovisku, zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze aj zásady používania hasiacich prístrojov a správania sa pri požiari,
 • používa aplikačné počítačové programy na kreslenie technickej dokumentácie aj výpočty v odbore.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej úrovne pri výkone činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, v ďalších funkciách v odborných útvaroch, ako odborník pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.

Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.