Podnikanie v remeslách a službách

prs

Absolvent študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na drobné a stredné podnikanie v službách. Má teoretické a praktické vedomosti v celej šírke podnikateľskej problematiky.

Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredne veľký podnik orientovaný na služby.

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolvent:

 • sa dokáže vyjadrovať v cudzom jazyku v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku,
 • získa schopnosť riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine,
 • získa schopnosť aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce,
 • získa schopnosť prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných,
 • pozná základné ekonomické pojmy a kategórie, nástroje a zákonitosti fungovania ekonomických zákonov,
 • pozná podstatu a princípy výrobného a obchodného podniku a podnikateľskej činnosti,
 • pozná základné metódy dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie,
 • pozná podstatu a princípy finančného hospodárenia podniku,
 • pozná základy finančnej analýzy,
 • pozná základy účtovania v sústave podvojného účtovníctva a vedenie jednoduchého účtovníctva,
 • pozná problematiku manažmentu ľudských zdrojov v pracovných činnostiach jednotlivo ako aj v skupinách, teóriu a metodiku motivácie a racionalizovania všetkých výrobných zdrojov,
 • pozná zásady marketingu v integráciách spoločenských potrieb pri zohľadnení požiadaviek podnikateľskej etiky a legislatívy,
 • vie používať výpočtovú techniku na spracovanie dát a evidenčné účely, na efektívnu hospodársku korešpondenciu a ekonomické rozbory a prognózy,
 • vie používať zásady kultúrneho správania sa na verejnosti, na obchodných rokovaniach, pri nadviazaní obchodných partnerských vzťahov v tuzemsku a v zahraničí a pri styku so zákazníkmi,
 • pozná postup tvorby vlastného podnikateľského plánu,
 • vie aplikovať manažérske postupy v práci s ľuďmi a najmä metódy a spôsoby efektívnej pracovnej motivácie,
 • vie používať IKT,
 • pozná základné činnosti, ktoré sa vyskytujú pri prevádzke obchodu a poskytovania služieb.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie  podľa profilácie v remeslách a službách,   v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, v cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii, ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.

Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.