Prevádzka obchodu

min_prevadzka_obchodu

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.

Absolvent študijného odboru 6411 L prevádzka obchodu si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na obchodné služby. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredne veľký podnik v oblasti obchodu a služieb.

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolvent 

 • sa dokáže vyjadrovať v cudzom jazyku v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku,
 • získa schopnosť riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine,
 • získa schopnosť aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce,
 • získa schopnosť prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných,
 • pozná základné ekonomické pojmy a kategórie, nástroje a zákonitosti fungovania ekonomických zákonov,
 • pozná podstatu a princípy výrobného a obchodného podniku a podnikateľskej činnosti,
 • pozná základné metódy dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie,
 • pozná podstatu a princípy finančného hospodárenia podniku,
 • pozná základy finančnej analýzy,
 • pozná základy účtovania v sústave podvojného účtovníctva a vedenie jednoduchého účtovníctva,
 • sa orientuje v obchodnej problematike, v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, živnostenského, občianskeho práva, zákona o ochrane spotrebiteľa,
 • používa odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania, využíva osvojené pojmy pri riešení praktických úloh,
 • vie popísať náležitosti kúpnej zmluvy, popísať význam a metódy marketingu,
 • pozná elementárne pojmy, podstatu, úlohy marketingu a jeho uplatnenie v podnikaní,
 • vie charakterizovať prieskum trhu a využívanie nástrojov komunikačného mixu na prezentáciu podniku a jeho produktov, vie aplikovať psychológiu predaja pri rokovaní s klientmi a obchodnými partnermi pri nákupe  a predaji,
 • vie popísať zásady komunikácie a správania sa v kontakte so zákazníkom a na rokovaniach,
 • vie aplikovať predpisy, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, právne predpisy a manažérske zásady pre úspešné vedenie podniku.
 • ovládať riadenie obchodných firiem na strednej úrovni,
 • vie viesť evidenciu zákazníkov, základnú účtovnú evidenciu obchodného podniku, vyhotovovať expedičné doklady, dodacie listy, faktúry,
 • orientuje sa v nových technológiách, nových smeroch sortimentových druhov tovarov,
 • vie podporovať a prezentovať predaj produktov podniku, vytvoriť ponukový list produktov,
 • vie zabezpečovať predajné a propagačné akcie, uplatňovať progresívne trendy v obchode, vyhodnocovať obchodné a marketingové aktivity, aplikovať princípy marketingu v riadiacom procese,
 • vie používať pri vybavovaní agendy prostriedky IKT,
 • ovláda vecne, štylisticky, gramaticky a formálne správne normalizovanú úpravu písomností,
 • vie využívať hospodárne a ekologicky pracovné prostriedky so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický výsledok, organizovať prácu, riadiť menší kolektív, koordinovať prácu v tíme,
 • ovláda profesijnú etiku,
 • vie vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušovali pracovné prostredie, uplatňuje estetické hľadiská v praxi, vie vykonávať základné úkony rozboru finančného hospodárenia.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie v oblasti obchodu a služieb v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej úrovne (vedúci oddelenia, obchodný cestujúci, obchodný pracovník, majster odborného výcviku a v ďalších činnostiach súvisiacich s obchodnými službami) alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.

Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.