Harmonogram práce školy v školskom roku 2022/2023

1.1 Vyučovanie

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023 (stredu) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

1.2 Prázdniny

Jesenné prázdniny sa začínajú 28. októbra 2022 a končia sa 31. októbra 2022. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2022 (streda).
Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2022 a končia sa 7. januára 2023. Vyučovanie sa začína 9. januára 2023 (pondelok).
Jarné prázdniny sa začínajú 27. februára 2023 a končia sa 3. marca 2023. Vyučovanie sa začína 6. marca 2023 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 6. apríla 2023 a končia sa 11. apríla 2023. Vyučovanie po prázdninách sa začína 12. apríla 2023 (streda).
Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2023. Vyučovanie po prázdninách sa začína 4. septembra 2023 (pondelok).

1.3 Maturitné skúšky

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2022.
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch:
a) slovenský jazyk a literatúra dňa 14. marca 2023 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk dňa 15. marca 2023 (streda),
c) matematika dňa 16. marca 2023 (štvrtok).
Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude 3. apríla – 5. apríla 2023.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v apríli 2023.
Ústna časť internej formy maturitnej skúšky sa uskutoční v čase od 16. mája 2023 do 2. júna 2023.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. - 8. septembra 2023.

1.4 Záverečné skúšky

Záverečné skúšky vo všetkých učebných odboroch sa uskutočnia od 15. júna 2023 do 30. júna 2023.
Mimoriadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 18. septembra 2023 do 29. septembra 2023 alebo od 5. februára 2024 do 16. februára 2024.

1.5 Prijímacie konanie

1. termín prijímacích skúšok:
2. máj 2023 – 1. termín
2. termín prijímacích skúšok:
9. máj 2023 – 2. termín
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
Ďalší termín prijímacích skúšok:
20. jún 2023
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

1.6 Pedagogické rady

 a) organizačné a hodnotiace:

Otvorenie nového školského roka a zhodnotenie uplynulého školského roka 5. septembra 2022 o 8:00 h.
Prerokovanie celkových výsledkov žiakov v správaní a prospechu:
za I. štvrťrok - november 2022,
za III. štvrťrok - apríl 2023.

b) klasifikačné:

Za I. polrok - po 23. januári 2023,
za II. polrok - končiace ročníky v nadväznosti na termíny ZS a MS, ostatné ročníky – po 22. júni 2023.

1.7 Zvonenie na teoretickom vyučovaní

Vyučovacia hodina trvá 45 minút:

0. hodina       7:05 - 7:50
1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:50 - 9:35
3. hodina 9:40 - 10:25
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:20 - 14:05
8. hodina 14:10 - 14:55
9. hodina 15:00 - 15:45

Medzi treťou a štvrtou hodinou dopoludňajšieho vyučovania je veľká prestávka.