Kontrolór potravín

min_kontrolor_potravinV budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.

Absolvent študijného odboru 2958 K kontrolór potravín je kvalifikovaným odborníkom schopným kontrolovať kvalitu potravín, kontrolovať produkciu rastlinných druhov  (zelenina, ovocie...) a živočíšnych produktov (mäsokombináty, mliečne a hydinové produkty, včelárstvo...), kontrolovať skladovanie a transport nespracovaného materiálu, kontrolovať spracovanie a ošetrenie nespracovaného materiálu, kontrolovať distribúciu a marketing produktov, kontrolovať skladovanie a prepravu surového materiálu, preveriť kvalitu produktov v reťazcoch, kontrolovať kvalitu produktov v priestoroch predaja. Získané poznatky je schopný spracovávať a zasielať na príslušné oddelenie hygieny potravín, upozorňovať na nedostatky v oblasti dodržiavania hygienických noriem pri spracovávaní, distribúcii a uskladnení potravín.
Forma výchovy a
vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia
4 roky

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie ako kvalifikovaný pracovník v potravinárstve a súvisiacich službách, v prevádzkach a laboratóriách, v obchode a službách, v gastronómii a spoločnom stravovaní, v kontrolných orgánoch, v poradenstve v oblasti výživy, vo výskume, v podnikaní ako technológ, majster, laborant, technicko-hospodársky pracovník v potravinárskom priemysle, v distribúcii a predaji potravín a výživových doplnkov, uplatní sa ako manažér strednej úrovne v odvetviach potravinárskeho priemyslu ako aj v súkromnom podnikaní.

Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.