Služby v cestovnom ruchu

min_manazment_regionalnehoeho_cestovneho_ruchu

Absolvent je kvalifikovaným pracovníkom so širokým odborným profilom, schopný riešiť problémové úlohy. Nadobudne vedomosti ekonomického a odborného charakteru z oblasti cestovného ruchu, technológie služieb cestovného ruchu, animačných, sprievodcovských služieb, gastronómie, marketingu, manažmentu, personalistiky. Ovláda prácu s počítačom, aplikačné programy a písomnosti z oblasti cestovného ruchu. Je schopný vykonávať obchodno-podnikateľské služby v oblasti cestovného ruchu, kultivovane komunikovať a komunikovať v dvoch cudzích jazykoch.

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

Absolvent nájde uplatnenie v cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii ako výkonný pracovník, manažér strednej úrovne (sprievodca účastníkov cestovného ruchu, pracovník v cestovných kanceláriách a agentúrach, v rekreačných a kúpeľných zariadeniach, turistických informačných centrách, v ubytovacích a stravovacích zariadeniach, organizátor kongresov, veľtrhov a výstav, podnikateľ vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike, organizátor cestovného ruchu v regióne či v obci, marketingový pracovník v samospráve mesta alebo obce a pod.).

Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.