Manažment regionálneho cestovného ruchu

min_manazment_regionalnehoeho_cestovneho_ruchu

V spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zameranou na cestovný ruch, sme na našej škole vytvorili a v školskom roku 2003/2004 po prvýkrát otvorili študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu.

 

Absolvent študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný vykonávať pracovné činnosti v regionálnom cestovnom ruchu, najmä prispievať k rozvoju služieb cestovného ruchu v cieľovom mieste.

Cieľové miesto je konkrétne územie (obec, región) v Slovenskej republike, ktoré je atraktívne svojou prírodnou, kultúrnou alebo historickou zaujímavosťou.

 

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách cestovného ruchu, v hotelierstve, gastronómii, ako výkonný pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ (v cestovných kanceláriách, v informačných centrách, informátor v múzeách, organizátor cestovného ruchu v regióne či v obci, marketingový pracovník v samospráve mesta alebo obce, organizátor skupinovej, rodinnej a individuálnej turistiky, pracovník stravovacích a ubytovacích zariadení, v sprievodcovských činnostiach, v iných službách).

Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.