Agromechanizátor

min_agromechanizatorAbsolvent učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v poľnohospodárstve a v súvisiacich službách, schopný vykonávať základné práce v technológii pestovania kultúrnych rastlín, a v chovoch hospodárskych zvierat, vykonávať základné práce v technológiách chovov hospodárskych zvierat, pripraviť stroje, nastaviť ich, spracovať poľnohospodárske produkty, vykonať bežnú obsluhu, strojov, pracovať s náradím na spracovanie pôdy a ošetrovanie rastlín a špeciálnym náradím v chovoch hospodárskych zvierat, s mechanizáciou v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe, riadiť traktor a vykonať jeho bežnú údržbu a opravy, viesť prvotnú evidenciu v rastlinnej a živočíšnej výrobe, vykonávať všetky odborné mechanizované práce v poľnohospodárskej výrobe a v službách s ohľadom na ochranu životného prostredia, pripraviť náradie, stroje a zariadenia pre pracovný proces, nastaviť základné parametre, preskúšať funkcie strojov, obsluhovať stroje a mechanizačné prostriedky, vykonať základnú údržbu a bežné opravy náradia, strojov a zariadení používaných v poľnohospodárskej výrobe a pri uskladňovaní produktov, prakticky vykonávať všetky činnosti s hnojivami a používať ochranné prostriedky, vykonávať mechanizované práce v pôdohospodárstve a v službách, rozoznať a použiť osivá a sadivá, základné druhy poľnohospodárskych plodín v rôznych štádiách vývoja a uplatňovať ich špecifické požiadavky na agrotechniku, chov jednotlivých druhov zvierat a rešpektovať zootechnické požiadavky v chovoch hospodárskych zvierat, realizovať technologické postupy pestovania hlavných druhov plodín a technológiu chovu hospodárskych zvierat, riadiť a udržiavať kolesové traktory a iné mobilné energetické a dopravné prostriedky pri doprave všetkého druhu, vrátane nakladania a vykladania, viesť prvotnú evidenciu o vykonanej práci, spotrebe materiálu, hodnotiť množstvo a kvalitu vykonanej práce, podnikať v poskytovaní služieb v odbore.

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia
3 roky

Poskytnutý stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný pracovník v štátnych, družstevných a súkromných podnikoch, samostatný podnikateľ v poľnohospodárskej a lesnej výrobe, v rôznych službách súvisiacich s výrobou, so životným prostredím a rozvojom vidieka.

Možnosti ďalšieho štúdia
Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.