Cukrár kuchár

min_cukrar_kucharV budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.

Absolvent učebného odboru 2977 H cukrár kuchár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý je schopný vybrať a pripraviť potrebné suroviny, materiál, náradie, prístroje, stroje a zariadenia potrebné pre konkrétny technologický proces a hospodárne ich využívať, pracovať podľa platných noriem a progresívnych postupov pri výrobe cukrárskych a reštauračných výrobkov, dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe, príslušné normy a legislatívu vrátane hygienických, bezpečnostných a preventívnych opatrení, používať predpísanú evidenciu – skladovú, výrobnú, evidenciu expedície a ostatnú evidenciu, používať, orientovať sa v progresívnych metódach a surovinách, vykonávať všetky základné práce na pracoviskách učebného odboru cukrár kuchár, kvalifikovane a racionálne riešiť jednoduché problémové situácie v odborných činnostiach, ovládať princípy technologických zariadení používaných v cukrárskej výrobe a vo výrobe jedál a nápojov, ovládať základné pracovné činnosti v cukrárskej výrobe a v prevádzkach spoločného stravovania, používať základné techniky a technológie na vytvorenie finálnych produktov, realizovať ponuku, predaj a službu na konkrétnej prevádzke, spoločensky komunikovať, využívať odbornú terminológiu pri predaji tovaru a poskytovaní služieb.

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia
4 roky

Poskytnutý stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie v priemyselnej výrobe, družstevných a súkromných podnikoch, alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ v potravinárskej výrobe a v rôznych súvisiacich službách - v cukrárskych výrobniach, v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania pri príprave cukrárskych výrobkov, múčnikov, dezertov, jedál a stolovania.

Možnosti ďalšieho štúdia
Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných a štvorročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.