Kaderník

min_kadernik

Absolvent učebného odboru 6456 H kaderník je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb.

Absolvent má vedomosti z materiálov, technológie, odborného kreslenia, zdravovedy, hygieny, bezpečnosti pri práci, z oblasti podnikania v trhovej ekonomike, z hospodárenia malých podnikoch, z pracovného práva, z komunikácie so zákazníkom. Je schopný pracovať samostatne, ale aj v kolektíve, vie poskytovať poradenskú službu zákazníkovi, sústavne sledovať odbornú, ekonomickú literatúru a  nové trendy v odbore.

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
V súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, v organizáciách poskytujúcich osobné a prevádzkové služby, v organizáciách poskytujúcich beauty služby, v súkromnom podnikaní - odborný zamestnanec kaderníctva, odborný zamestnanec firiem zaoberajúcich sa výrobkami vlasovej kozmetiky a ako živnostník. Absolvent je pripravený pre priamy vstup na trh práce.

Možnosti ďalšieho štúdia
Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov (získanie úplného stredného vzdelania - maturitné vysvedčenie). Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.