Mäsiar lahôdkár

min_masiar_lahodkarV budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.

Absolvent učebného odboru 2955 H mäsiar, lahôdkar je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý vie pripraviť suroviny na výsek a výrobu rôznych druhov mäsových výrobkov, vyrobiť určené mäsové výrobky, pripraviť suroviny na výrobu rôznych výrobkov studenej kuchyne, vyrobiť určené lahôdkarské výrobky, vyrobiť konzervy a polokonzervy, nastavovať, priebežne udržiavať príslušné strojné zariadenia, posúdiť vhodnosť jednotlivých surovín, operatívne upravovať technologický režim, prípadne receptúru, upraviť mäso na predaj, aplikovať základné techniky balenia a zásady správneho skladovania, uplatniť základné hygienické návyky pri výrobe a predaji, aplikovať základné aranžérske práce, aplikovať základné princípy predaja, komunikovať so zákazníkom, uplatňovať moderné trendy technologických postupov vo výrobe. Pri práci dodržiava zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany.

 

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia
3 roky

Poskytnutý stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný pracovník v priemyselnej výrobe, družstevných a súkromných podnikoch, alebo samostatný podnikateľ v potravinárskej výrobe a v rôznych súvisiacich službách pri spracovaní a predaji mäsa a mäsových výrobkov, výrobe a predaji lahôdok.

Možnosti ďalšieho štúdia
Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.