Pekár

min_pekarV budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.

Absolvent učebného odboru   2962 H pekár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý vie pripraviť suroviny na výrobu podľa príslušnej normy, posúdiť kvalitu surovín a uskladniť ich, aplikovať poznatky z tvarovania, vyrobiť pekárske výrobky podľa receptúry, predať pekárske výrobky, pripraviť kvas a cestá, plnky, tvarovať pekárske výrobky, ozdobovať, piecť a chladiť výrobky, uskladňovať, baliť a expedovať hotové výrobky, vykonávať základnú údržbu a obsluhovať príslušné stroje a zariadenia potrebné na túto prácu, vykonať vstupnú, medzioperačnú a výstupnú senzorickú kontrolu, kontrolovať jednotlivé stupne výrobného procesu, uplatňovať nové trendy v pekárskej výrobe,  dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia
3 roky

Poskytnutý stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný pracovník v priemyselnej výrobe, družstevných a súkromných podnikoch, alebo samostatný podnikateľ v potravinárskej výrobe a v rôznych súvisiacich službách – vo veľkopekárenských podnikoch s charakterom veľkovýroby, ako aj v menších pekárňach, v súčasnosti aj pri výrobe pekárenských výrobkov v supermarketoch a veľkopredajniach potravín.

Možnosti ďalšieho štúdia
Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.