Stolár

min_stolar

Učebný odbor stolár  pripravuje absolventov na výkon kvalifikovaných pracovných činnosti v oblasti výroby a/alebo montáže nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a výrobkov z dreva a drevných materiálov v sériovej alebo individuálnej výrobe.

Absolvent má vedomosti o stavbe dreva, pozná jeho vlastnosti a použitie, ovláda technologickú prípravu výroby nábytku, je schopný podľa dokumentácie zhotoviť nábytkárske dielce, vie spracovať polotovary na báze dreva, ovláda prácu na drevoobrábacích strojoch a aj základy umeleckých stolárskych prác. Je schopný pracovať v tíme a aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj nových materiálov a technológií.

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent je odborne kvalifikovaný pracovník zaoberajúci sa spracúvaním dreva, výrobou, montážou alebo obnovou nábytku, stavebno-stolárskych, čalúnnických výrobkov a výrobkov z dreva a ostatných materiálov v štátnych alebo súkromných firmách, poskytovateľ služieb v danom odbore a neskôr aj ako živnostník v danom odbore. Absolvent je pripravený pre priamy vstup na trh práce.

Možnosti ďalšieho štúdia
Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov (získanie úplného stredného vzdelania - maturitné vysvedčenie). Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.