Záhradník

min_zahradnikV budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.

Absolvent učebného odboru 4571 H záhradník je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať základnú údržbu, nastavovanie a obsluhu strojov a zariadení používaných pri príprave pôdy, výsadbách, pestovaní, ošetrovaní a zbere záhradníckych plodín, množenie, výsadbu, ošetrovanie, hnojenie a ochranu záhradníckych plodín pestovaných pod sklom, fóliou a vo voľnej pôde, vykonávať sadové úpravy a ich údržbu, práce pri pestovaní kvetov, okrasných a ovocných drevín, výsadbe, ošetrovaní, údržbe zelene, viazaní a aranžovaní kvetov a rastlín. Má základné znalosti z obchodnej činnosti a podnikania.Forma výchovy a
vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia
3 roky

Poskytnutý stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
V súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, samostatný podnikateľ v poľnohospodárskej výrobe zameranej na záhradníctvo, v rôznych službách súvisiacich s pestovaním kvetín, zeleniny, ovocia, viniča, so životným prostredím, sadovníckou a krajinárskou tvorbou a rozvojom vidieka, v predajniach záhradníckeho charakteru, veľkoobchodoch záhradníckych produktov, včelárstve, kvetinárstve, škôlkarstve, v oblasti sadovníckych parkových úprav, vinohradníckych a vinárskych firmách, technických službách miest a obcí. Program je primárne určený pre priamy vstup na trh práce.

Možnosti ďalšieho štúdia
Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.