Úspešné absolvovanie záverečných skúšok

minOd 12. júna  do 19. júna 2024 prebiehala na našej škole praktická a teoretická časť záverečnej skúšky. Celkovo sa jej zúčastnilo 44 žiakov zo 6 učebných odborov, 2 žiaci neboli pripustení k záverečnej skúške.

Praktická časť prebiehala pred teoretickou časťou a žiaci ukázali svoje zručnosti, pracovné návyky, svoju kreativitu, nápady a technické myslenie pri plnení jednotlivých úloh zadaní. Jednotlivé úlohy museli zvládnuť vo vymedzenom časovom intervale pod dohľadom odbornej komisie. Praktická časť bola realizovaná na 3 strediskách odborného výcviku na našej škole a na 4 zmluvných pracoviskách. Na teoretickej časti si žiaci losovali tému z 25 tém. Zadania všetkých tém pre 5 učebných odborov boli v obidvoch častiach jednotné, vypracované Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci so stavovskými a profesijnými organizáciami.

Tento školský rok ukončilo štúdium duálneho vzdelávania 11 žiakov v 3 učebných odboroch. Najlepšie výsledky v oboch častiach záverečnej skúšky dosiahli žiaci učebného odboru stolár. Celkové hodnotenie je veľmi pozitívne, pretože 21 žiakov prospelo s vyznamenaním, 4 žiaci prospeli veľmi dobre, 19 žiakov prospelo a neprospievajúcich žiakov sme nemali. Priemerná známka z praktickej časti bola 1,79 a z teoretickej časti 2,28.

Zároveň boli vyhlásené aj výsledky „Súťaže o najlepšieho absolventa“ pre učebné odbory  a z rúk pani riaditeľky Ing. Ilenčíkovej si najlepší absolventi prebrali finančnú odmenu.

1. miesto získala Adriána Štefániková za reprezentáciu školy,
2. miesto patrilo Tomášovi Bibzovi za výborný prospech,
3. miesto patrilo Vojtechovi Volárovi za výborný prospech.

Našim  absolventom blahoželáme a zo srdca prajeme, aby využili svoje vedomosti aj zručnosti, ktoré získali počas štúdia vo svojom budúcom povolaní.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie